Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

3_Căn cứ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong thuyết minh nhiệm vụ Đề án 844

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ là một phần không tách rời của thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu C2.1a-TMHT). Dự toán cần được xây dựng theo đúng quy định của Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 17/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844. 

Download (20KB)
Tài liệu khác

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp