Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ là một phần không tách rời của thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu C2.1a-TMHT). Đơn vị xây dựng dự toán kinh phí của các hoạt động thuộc Đề án 844 theo Thông tư 45/2019/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Download (766KB)
Tài liệu khác

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp