Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 triển khai năm 2018

Danh mục 14 nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 triển khai từ năm 2018.
Xem thêm tài liệu đính kèm