Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 1:Đề xuất nhiệm vụ cho Đề án 844

*Lưu ý: Đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đợt II sẽ không cần đọc bài hướng dẫn dưới đây.
 
"Đề xuất nhiệm vụ" là văn bản các đơn vị đề xuất với Bộ KH&CN về các vấn đề mới cần triển khai trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp. Các đề xuất này là căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844 theo năm kế hoạch và tiến độ thực hiện.
 
Các đơn vị/tổ chức quan tâm theo dõi thông báo kêu gọi đề xuất thực hiện nhiệm vụ trên kênh thông tin của Văn phòng Đề án 844 và nộp đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục Thông tư số 01.
 
Sau khi kết thúc việc nhận đề xuất nhiệm vụ từ các đơn vị, đơn vị quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát sự trùng lặp, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo nhóm nhiệm vụ.
*Lưu ý: Đơn vị không tham gia nộp Đề xuất nhiệm vụ vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của năm đó. 
 
Các loại đề xuất nhiệm vụ xem xét đưa vào danh mục của năm tuyển chọn: 
  • Đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây;

  • Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây.

* Lưu ý: Nhiệm vụ đề xuất mở mới cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới phải thuộc một trong những nhóm nhiệm vụ hằng năm, định kỳ quy định tại Thông tư 01.
 
Xem thêm các bài hướng dẫn tại đây!
--
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Đợt II), thông tin chi tiết tại đây (Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17h00 ngày 29/11/2019)
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp