Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và Mạng lưới khởi nghiệp đến năm 2030

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến năm  2030
Download (435KB)