Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 7:Kết nối chuyên gia

Nếu nhận được Đề án 844 thông qua các hoạt động, tổ chức sẽ nhận được hỗ trợ không chỉ về tài lực mà còn là nhân lực, đặc biệt là được giới thiệu tới mạng lưới chuyên gia về khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Bình luận Facebook