Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Quy trình tuyển chọn khi đăng ký tham gia Đề án 844 năm 2020

Hằng năm, Bộ KH&CN đều tiến hành tuyển chọn các đơn vị, tổ chức tham gia Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844), nhằm thực hiện các mục tiêu và hoạt động trọng tâm, góp phần vào nỗ lực phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.

Quy trình tuyển chọn khi đăng ký tham gia Đề án 844 sẽ gồm có 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đề xuất nhiệm vụ 

Hằng năm hoặc định kỳ, đơn vị xây dựng đề xuất nhiệm vụ theo thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN. Đây sẽ là căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844 theo năm kế hoạch và tiến độ thực hiện.

1) Thời gian nhận đề xuất:
Theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, nội dung cụ thể trong thông báo kêu gọi nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ.

2) Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ:
Mẫu phiếu đề xuất Mẫu C1.1-PĐX 
quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN.
 

 
3) Các loại đề xuất nhiệm vụ xem xét đưa vào danh mục của năm tuyển chọn:
- Nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố trước đây;
- Đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây;
- Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây.

4) Yêu cầu về nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới:
Nhiệm vụ đề xuất mở mới cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới phải thuộc một trong những nhóm nhiệm vụ hằng năm, định kỳ quy định tại Thông tư 01.

5) Quy trình xử lý đề xuất nhiệm vụ:
Sau khi kết thúc việc nhận đề xuất nhiệm vụ từ các đơn vị, đơn vị quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát sự trùng lặp, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo nhóm nhiệm vụ.

*Lưu ý: Đơn vị không tham gia nộp Đề xuất nhiệm vụ vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của năm đó.

Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ
 
Sau khi kết thúc thời hạn Đề xuất nhiệm vụ, Bộ KH&CN sẽ công bố Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt và kêu gọi đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Để đăng ký thực hiện Nhiệm vụ đơn vị cần chuẩn bị một số giấy tờ pháp lý liên quan:

a) Thành phần hồ sơ:

 

 
b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ bản in và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
 
c) Hình thức trình bày:
Hồ sơ được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.
Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong bằng dấu treo của đơn vị đăng ký chủ trì tại đường dán bìa hồ sơ và bên ngoài ghi rõ:
- Tên nhiệm vụ hằng năm, định kỳ đăng ký thực hiện (Chính xác theo tên trong Danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt);
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Giai đoạn 3: Bảo vệ hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ
Các hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ trải qua vòng đánh giá thuyết minhthẩm định kinh phí bởi hội đồng do Lãnh đạo Bộ KH&CN thành lập. Thời gian, địa điểm, nội dung hội đồng sẽ được đơn vị quản lý kinh phí thông báo tới đơn vị nộp hồ sơ.

Giai đoạn 4: Ký hợp đồng và thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức sẽ ký hợp đồngtriển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt kinh phí và hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của VPCTQG.

 
Lưu ý: Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký, các đơn vị quan tâm và có thắc mắc có thể liên hệ Văn phòng Đề án 844 để nhận được tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án.