Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Startup Việt KardiaChain đồng hành cùng tập đoàn LG CNS phát triển blockchain

KardiaChain và LG CNS thiết lp quan h hp tác chiến lược đ thúc đy s đi mi bng cách kết hp các công ngh blockchain ca c hai bên trong các ng dng thc tế quy mô ln, bao gm Nhn dng phi tp trung (DID), Cp giy chng nhn, Thành ph thông minh trong s các trường hp s dng chính đu tiên ca s hp tác này.

LG CNS là công ty con ca tp đoàn LG chuyên cung cp các dch v công ngh thông tin bao gm tư vn, Tích hp h thng, Tích hp mng, Gia công quy trình kinh doanh và Gia công công ngh thông tin. S hp tác này là mt đim tin ni bt trên mt trang tin tc tài chính hàng đu ca Hàn Quc MK.co.kr.
 
''KardiaChain tiếp tc thc hin mc tiêu ca chúng tôi là đt được áp dng hàng lot và tr thành d án blockchain s 1 ti Vit Nam thông qua nhiu quan h đi tác vi các doanh nghip hàng đu ti Vit Nam, nơi KardiaChain đang dn tr thành nn tng blockchain cho nhiu cng đng hàng đu trong tt c các ngành. Tuy nhiên, phm vi ca chiến lược ln ca KardiaChain, vượt xa thành công trong phm vi đa phương, gn đây chúng tôi đã thiết lp quan h đi tác chiến lược vi mt doanh nghip toàn cu ca Hàn Quc — LG CNS, đ thc s đưa KardiaChain lên mt tm cao mi'', theo startup KardiaChain.Hp tác công ngh
KardiaChain và LG CNS (Monachain) s hp tác bng cách kết hp các công ngh ca hai bên nn tng blockchain công khai có kh năng tương tác ca KardiaChain, và nn tng blockchain ni b Monachain đ phát trin các gii pháp blockchain tiên tiến có kh năng đáp ng mi nhu cu ca doanh nghip.

Hp tác kinh doanh
KardiaChain và LG CNS s tn dng s nhy bén trong kinh doanh ca nhau đ đưa công ngh blockchain đến vi công chúng. Tn dng s nhy bén đc bit trong kinh doanh đa phương ca KardiaChain, hai bên s phát trin các gii pháp Nhn dng phi tp trung (DID) cho mt s doanh nghip hàng đu ca Vit Nam vi cơ s người dùng ln hin có, có th được đưa lên blockchain ngay lp tc. Mt trường hp s dng quy mô ln khác hin đang được phát trin là gii pháp thành ph thông minh cho mt trong nhng thành ph ln nht ti Vit Nam. LG CNS cũng s là đi tác quan trng ca KardiaChain, khi KardiaChain thâm nhp th trường Hàn Quc.

L ký kết''KardiaChain rt mong đi s hp tác vi LG CNS, đây thc s là mt ct mc quan trng đánh du nhng c gng trong hai năm qua. KardiaChain s tiếp tc thc hin s mnh và tm nhìn ca mình và s tiếp tc tn tâm phát trin bt k trong giai đon thun li hay khó khăn. Quan h đi tác kinh doanh chiến lược cùng LG CNS đóng vai trò là chun mc ca nhng kế hoch hin có và sp ti trong tương lai ca KardiaChain'', t
heo lời khẳng định của startup trong lần ký kết hợp tác.
Nguồn: medium.com

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan