Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm định kỳ thuộc Đề án 844 năm 2020 (Đợt II)

 

Thực hiện Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020:

Danh mục nhiệm vụ bao gồm 10 nhiệm vụ nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã được phê duyệt tại Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các hồ sơ đăng ký tham gia theo các nhiệm vụ đã công bố trong danh mục này.

Lưu ý: Các hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ không có tên trong danh mục nói trên sẽ không được xem xét.
 

 
2. Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ:

  • Thuyết minh nhiệm vụ (là văn bản giải trình nội dung dự án đơn vị đề xuất để thực hiện nhiệm vụ) áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (tại file đính kèm);
  • Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (căn cứ xây dựng Dự toán tại file đính kèm);
  • Bản giải trình, cam kết, biên bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng điều kiện đối với tổ chức tham gia Đề án 844 theo quy định tại Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (danh mục tài liệu tại file đính kèm). 

b) Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

  • Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2011, cỡ chữ 14;
  • Một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc thẻ nhớ USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

  • Tên nhiệm vụ đăng ký thực hiện (Chính xác theo Danh mục nêu ở mục 1);
  • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
  • Họ tên và số điện thoại của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
  • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ;
  • Hình thức thực hiện: Liên danh hoặc độc lập.

 3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Phòng 1116, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.


Lưu ý: Đơn vị có thể liên hệ để được hỗ trợ về mặt chuyên môn trong quá trình xây dựng hồ sơ với:
Văn phòng Đề án 844
Phòng 402, 
trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
SĐT: 02435560621
Email: vanphongdean844@most.gov.vn

 4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ (01 bộ hồ sơ gốc + 01 bản điện tử) đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 29/11/2019. 

Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm đóng dấu đến của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia hoặc dấu đến của Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Các tài liệu kèm theo thông báo gồm có:

- Danh mục nhiệm vụ hàng năm định kỳ năm 2020 (đợt 2);

- Mẫu C2_1a-TMHT: Thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ;

- Căn cứ xây dựng dự toán (theo TT45/2019/TT-BTC);

- Danh mục các tài liệu đi kèm hồ sơ;

- Mẫu B1-4-LLCN: Lý lịch khoa học;

- Bản tóm tắt kinh nghiệm người đứng đầu tổ chức.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp