Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Chuyên gia cố vấn/huấn luyện viên

Danh sách chuyên gia cố vấn/huấn luyện viên (mentor/coach) khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động tích cực trong khuôn khổ Đề án 844

Download (233KB)