Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Phương thức triển khai Đề án 844

Ở giai đoạn hiện tại, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) tập trung hỗ trợ các Tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp như Vườn ươm; Tổ chức thúc đẩy kinh doanh, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo (KNST); Tổ chức cung cấp dịch vụ cho KNST; Đơn vị truyền thông cho khởi nghiệp; Trường đại học hay các Cơ sở đào tạo cho KNST. Cùng với đó, để thực hiện Đề án 844, các Bộ, ngành, địa phương có thể chỉ định cơ quan đầu mối để tham mưu cho Bộ trưởng/Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án tại địa phương.

Mục tiêu của đề án 844

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) có mục tiêu:
Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhật, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Kêu gọi nộp hồ sơ

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí

Bước 1

Theo dõi thông báo tuyển chọn và nộp hồ sơ đăng ký

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Bước 2

Họp thẩm định kinh phí

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Tin tức - Sự kiện

TIẾP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HẰNG NĂM ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN 844 THỰC HIỆN TỪ NĂM 2024

30/06/2024 600 lượt xem

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”) và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016; Thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai năm 2024 Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"; Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2024 như sau: