Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Cơ hội khi tham gia nhiệm vụ

Nhận hỗ trợ một phần kinh phí từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ HST KNĐMST

Bước 2: Kiến nghị

Có cơ hội để kiến nghị các vấn đề khó khăn từ thực tiễn triển khai, đề xuất các giải pháp tới Lãnh dạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Bước 3: Đóng góp

Đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Bước 4: Tham gia HST

Có cơ hội để liên kết, kết nối với các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.

Nếu nhận được Đề án 844 thông qua các hoạt động, tổ chức sẽ nhận được hỗ trợ không chỉ về tài lực mà còn là nhân lực, đặc biệt là được giới thiệu tới mạng lưới chuyên gia về khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp