Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 5:Tham gia HST

Tham gia Đề án 844 là có cơ hội để tham gia vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), cùng liên kết, kết nối với các chủ thể thuộc hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.

Bình luận Facebook