Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 triển khai năm 2019

Danh mục toàn bộ 22 nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 triển khai từ năm 2019.
Xem thêm trong tài liệu đính kèm