Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844

Để chuẩn bị cho các đơn vị nộp đề xuất nhiệm để làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai
Đề án 844, Văn phòng Đề án 844 gửi đính kèm mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ để đơn vị sử dụng. I. Các loại đề xuất nhiệm vụ xem xét đưa vào danh mục của năm tuyển chọn:
  • Nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố trước đây;
  • Đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây;
  • Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây.
II. Yêu cầu về nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới:
  • Nhiệm vụ đề xuất mở mới cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương.
  • Nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới phải thuộc một trong những nhóm nhiệm vụ hằng năm, định kỳ quy định tại Thông tư 01.
III. Quy trình xử lý đề xuất nhiệm vụ:
 
Sau khi kết thúc việc nhận đề xuất nhiệm vụ từ các đơn vị, đơn vị quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát sự trùng lặp, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo nhóm nhiệm vụ.
 
*Lưu ý: Đơn vị không tham gia nộp Đề xuất nhiệm vụ vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của năm đó.

Tệp đính kèm:
- Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

---

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HẰNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN 844
VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HST KHỞI NGHIỆP ĐMST QUỐC GIA (ĐỀ ÁN 844)

📞Đăng ký hướng dẫn trực tiếp: http://bit.ly/Giaidap_Dean844
📙Sổ tay hướng dẫn đơn vị: http://bit.ly/Sotay_Dean844
🔷Email: vanphongdean844@most.gov.vn 
🚩Điạ chỉ: Phòng 402, Bộ Khoa Học & Công Nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
📞Hotline: 024 355.606.21 
🌎Facebook: https://www.facebook.com/vanphongdean844/
☑️Website: http://dean844.most.gov.vn/

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp