Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Các bài viết hướng dẫn

Thông báo tổ chức chủ trì nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án 844 năm 2020

10/05/2019 266 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN ngày 02/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Xem chi tiết

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844

28/02/2019 954 lượt xem

Để chuẩn bị cho các đơn vị nộp đề xuất nhiệm để làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844, Văn phòng Đề án 844 gửi đính kèm mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ để đơn vị sử dụng.
Xem chi tiết

THÔNG BÁO TIỆP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN 844 THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

25/02/2019 0 lượt xem

Các nhiệm vụ được đề xuất sẽ là "đề bài" để các tổ chức xây dựng dự án hỗ trợ khởi nghiệp trong giai đoạn năm 2020 và nhận kinh phí từ Đề án 844.
Xem chi tiết