Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Đối tượng, hình thức, thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844

 

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" ( Đề án 844) đã chính thức mở nhận đơn đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ đợt II bắt đầu từ năm 2020.
 
Nhằm hỗ trợ các đơn vị, tổ chức có mong muốn tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844, Văn phòng đề án 844 cung cấp thông tin về đối tượng, hình thức và thời gian tham gia đăng ký. 
 
I. Đối tượng có thể đăng ký tham gia chủ trì nhiệm vụ thuộc Đề án 844
 
 
 • Trường đại học, viện nghiên cứu
 • Các tổ chức có hoạt động đào tạo, huấn luyện cho khởi nghiệp sáng tạo
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo
 • Tổ chức thúc đẩy kinh doanh
 • Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
 • Tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp sáng tạo,  các tổ chức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
​II. Hình thức tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844
 
 

Tổ chức có thể nộp đề xuất riêng lẻ hoặc nộp với tư cách của một liên danh gồm tối đa 03 đơn vị.

 

1. Điều kiện đối với Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký theo hình thức độc lập: 

 • Tổ chức đăng ký chủ trì phải là pháp nhân theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tài khoản và con dấu. 
 • Người đứng đầu tổ chức phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.
 • Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động.
 • Tổ chức có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

 

2. Điều kiện đối với Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký theo hình thức liên danh (tối đa 03 đơn vị):

 • Tổ chức đứng đầu liên danh là tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, thay mặt liên danh ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.
 • Tổ chức đăng ký chủ trì phải là pháp nhân theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tài khoản và con dấu.
 • Người đứng đầu tổ chức đăng ký chủ trì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.
 • Tổ chức đăng ký chủ trì phải có ít nhất 01 năm hoạt động.
 • Tối thiểu 01 tổ chức thuộc liên danh có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
 • Bao gồm cả tổ chức chủ trì và các đơn vị liên danh đã cung cấp dịch vụ cho tổng ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 
 • Liên danh có thoả thuận hợp tác bằng văn bản giữa các bên, thống nhất lựa chọn tổ chức chủ trì, chứng minh được vai trò của các bên, phương án hợp tác và triển khai khả thi đối với dự án.

 

III. Thời gian thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844:

Thời gian thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ tối đa là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

 

___________


Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây.

Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.