Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 3:Đánh giá thuyết minh

Bước 2: Tham gia phiên họp đánh giá thuyết minh theo thông báo mời họp của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (VPCTQG)
Điều kiện: Tổ chức nộp hồ sơ đúng hạn, đúng thể thức, đủ giấy tờ, đăng ký đúng nhiệm vụ có trong danh mục được phê duyệt

Để tải Mẫu slide thuyết trình trước hội đồng trong phiên họp đánh giá thuyết minh, mời xem tại đây

-------------
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.Bình luận Facebook